คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ประเมินภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
2. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในระดับการศึกษาที่สมัคร ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
3.1 ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
3.2 ด้านการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.3 ด้านอื่นๆ เช่น การประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผล เป็นต้น
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
5. มีทักษะการสื่อสาร
6. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือจิตบกพร่องหรือทุพพลภาพ จนเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการเป็นผู้ประเมินภายนอก
2. เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้สมรรถภาพ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. อยู่ระหว่างถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
4. เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ในกรณีของผู้ที่เคยรับราชการ ต้องไม่เคยได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง